İş İmkânları

URGE PROJESİ PERSONEL İSTİHDAMI

2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği” kapsamında yürütülecek olan “Güney Marmara Gıda Kümesi” isimli proje süresince (azami 5 yıl süre ile) istihdam edilmek üzere özel hizmet sözleşmesi ile uzman düzeyinde bir personel alınacaktır.

 

Konu ile ilgili başvurular şahsen yapılacaktır.

Başvuru ve detaylı bilgi için: Elif SAVAŞ

Tel: 0532 701 8158

E-Posta: elifsa71@hotmail.com

 

Genel nitelikler:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip olması gerekir.

Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,

Daha önce çalıştıkları işyerinden, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

Kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan,

Ofis programlarını ve çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip,

Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan, gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip personel alınması planlanmaktadır.

 

İş Tanımı:

Güney Marmara Gıda Kümesi UR-GE Projesi kapsamında yer alan firmalar ve ilgili paydaşlar için birincil iletişim noktası olmak ve gereken bilgileri paydaşlara zamanında ve tam olarak aktarmak,

Proje kapsamında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin hazırlanması ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,

Proje kapsamında potansiyel tedarikçilerle satınalma faaliyetlerini yürütmek,

Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere görüşmeler yapmak,

Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle düzenli ilişkiler kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için sektörel ilişkiler geliştirmek,

Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

 

Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

Başvuru dilekçesi

Diploma ya da Mezuniyet belgesi örneği

Kimlik fotokopisi

Özgeçmiş

2 (iki) adet fotoğraf

YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

Nüfus Cüzdanının fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği

Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi,

CV Formatı İş Başvuru Formu 

HABERLER

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Hizmet Binasında 11 Ekim 2016 Salı günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek olan toplantıya Proje ortağı InovCluster temsilcileri de teşrif edeceklerdir.

Güney Marmara Gıda Kümesi  Derneğinin kurulması ve 14 Temmuz tarihinde ilk Genel Kurul toplantısının yapılması ile faaliyetlerine devam eden proje ekibi, Portekiz’de bulunan proje ortağı InovCluster adlı gıda kümesine planlanan teknik içerikli geziyi 18-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdi. 


Derneğimizin kuruluş Genel Kurulu 15 Aralık 2016 Perşembe günü saat 14.00’te Balıkesir Sanayi Odası’nda gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Aralık 2016 Perşembe günü saat 14.00’te Balıkesir Sanayi Odası’nda yapılacaktır. Tüm üyelerimizin katılımını bekleriz. 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği’nden sağladığı destekle Balıkesir ve Çanakkale’de Gıda Üreticileri Kümesi kurulması için ilk somut adımları atacak.

31 Ocak 2017 tarihinde saat 10:00'da Şirinbahçem Restaurant'ında kahvaltılı olarak toplantı gerçekleştiriyoruz, tüm üyelerimizi bekleriz. 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde hazırladığı Güney Marmara Gıda Kümesi Projesi’nin..

Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde yürütülen, Güney Marmara Gıda Kümesi Projesi açılış toplantıları 5-6 Mayıs tarihlerinde Çanakkale Ticaret Odası Hizmet Binası ve Balıkesir Güney Marmara Kalkınma Ajansı Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Güney Marmara Gıda Kümesi Derneği Kuruluyor

Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde Güney Marmara Gıda Kümesi Projesi Açılış Toplantısı yapıldı.

Güney Marmara Gıda Kümesi Proje Kapanış Toplantımızı 1 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 10:00'da Kolin Otel'de gerçekleştiriyoruz, tüm üyelerimizi bekleriz.