Kümelenme Destek Programı

Belirli bir sürdürülebilirlik ve rekabetçilik seviye ve potansiyeline sahip kümelenme birlikteliklerinin a) küme koordinasyonunu, farkındalığını ve/veya etkinliğini geliştirme, b) faktör koşullarını ve/veya piyasalarını geliştirme, c) verimlilik ve d) yenilik başlıkları altında ayrıntıları Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan faaliyetleri desteklenecektir.

Belirli bir sürdürülebilirlik ve rekabetçilik seviye ve potansiyeline sahip kümelenme birlikteliklerinin a) küme koordinasyonunu, farkındalığını ve/veya etkinliğini geliştirme, b) faktör koşullarını ve/veya piyasalarını geliştirme, c) verimlilik ve d) yenilik başlıkları altında ayrıntıları Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan faaliyetleri desteklenecektir.

Kategori 1: Küme Koordinasyonunu, Farkındalığını ve/veya Etkinliğini Geliştirme Faaliyet Grubu:

 • Kümeyi temsil edecek bir hukuki yapının kurulması
 • Kümeyi temsil edecek hukuki yapının kapasitesinin güçlendirilmesi
 • Kümelenme birlikteliğinin koordinasyonu
 • Küme aktörlerinin kümelenme konusundaki farkındalığının güçlendirilmesi
 • Küme aktörlerinin birbirlerini tanımalarını sağlayacak organizasyonlar
 • Küme aktörlerinin katılımı için sektörel organizasyonlar
 • Ortak küme markasının geliştirilmesi ve tanıtımı
 • Lobi ve tanıtım faaliyetleri
 • Yatırım promosyonu
 • Pazar (yerel pazar dâhil) geliştirme faaliyetleri
 • Uluslararası iş ağlarına erişim ve diğer kümelerle işbirliği vb.
 • Kümeye ilişkin temel analizlerin yapılması (rekabetçilik vb.)
 • Kümeye ilişkin sofistike analizlerin yapılması
 • Kümelenme stratejisinin belirlenmesi ve yol haritasının hazırlanması
 • Çeşitli mali destek programlarına başvuruların hazırlanması

Kategori 2: Faktör Koşullarını ve Piyasalarını Geliştirme Faaliyet Grubu

 • Temel (az veya yarı nitelikli) işgücü piyasasını geliştirme
 • Nitelikli işgücü piyasasını geliştirme (tekniker, temel mühendislik)
 • İleri nitelikli işgücü piyasasını geliştirme
 • Hammadde ve/veya ara malı kalitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar
 • Hammadde ve/veya ara malı maliyetini düşürmeye yönelik çalışmalar
 • Ortak fiziki altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar
 • Üniversite – Sanayi İşbirliği Programları
 • Pazar hakkında sürekli bilgi hizmetleri sağlayacak birimlerin kurulması
 • Stratejik bilgi kaynaklarına erişim

Kategori 3: Verimlilik Arttırıcı Uygulamalar Faaliyet Grubu

 • Tedarikçi geliştirme programları uygulanması
 • Ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) kurulması
 • Ortak kullanım depolarının kurulması
 • Ortak hammadde veya ara malı teminine yönelik organizasyonlar
 • Üniversite - Sanayi İşbirliği Programları
 • Enerji verimliliği programları
 • Yenilenebilir enerji programları
 • Test/analiz laboratuvarının kurulması
 • Küme aktörleri arasındaki en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması
 • Endüstriyel ortak yaşam
 • Ortak ulaşım, vardiya planlama
 • Ürün sertifikasyonu ve akreditasyonu

Kategori 4: Yenilik Faaliyet Grubu

 • Uygulamalı AR-GE laboratuvarı kurulması
 • Yenilik (ürün, süreç, pazar) destek programı
 • Ortak kullanıma yönelik numune hatlarının kurulması
 • Ortak kullanıma yönelik (test, simülasyonvb.) platformlarının kurulması
 • Teknoloji takip, tanıtım ve transfer birimlerinin kurulması
 • Üniversite – Sanayi İşbirliği Programları
 • Çeşitli mali destek programlarına başvuruların hazırlanması
 • Tasarım ve yaratıcılık kapasitesini arttırıcı programlar

Destek Süresi

Bir kümelenme teşebbüsünün desteklenme süresi 5 (beş) yıldır. Ancak bu süre, destek tutarında değişiklik yapılmaması kaydıyla, Bakanlıkça kümelenme teşebbüsünün idari ve/veya teknik gerekçelerinin uygun görülmesi halinde veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren iki yıla kadar uzatılabilir. Destek süresi yedi yılı geçemez.

Kısaca UR-GE olarak anılan teşvik, 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında, Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.
Belirli bir sürdürülebilirlik ve rekabetçilik seviye ve potansiyeline sahip kümelenme birlikteliklerinin a) küme koordinasyonunu, farkındalığını ve/veya etkinliğini geliştirme, b) faktör koşullarını ve/veya piyasalarını geliştirme, c) verimlilik ve d) yenilik başlıkları altında ayrıntıları Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan faaliyetleri desteklenecektir.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği’nden sağladığı destekle Balıkesir ve Çanakkale’de Gıda Üreticileri Kümesi kurulması için ilk somut adımları atacak.